knfGłównym powodem olbrzymich podwyżek ubezpieczenia OC według firm ubezpieczeniowych była konieczność wypłacania zadośćuczynień za szkody niemajątkowe. Polska Izba Ubezpieczeń oczekiwała od KNF modyfikacji zasad w celu zmniejszenia uznaniowości dodatkowych świadczeń przez sądy, które nie miały porównania z wysokością pobieranych składek przez ubezpieczalnie. W tym roku Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała nowe rekomendacje, które zostały rozdzielone na trzy obszary na które składają się organizacja i zarządzanie procesem, sposób prowadzenia postępowania w sprawie wypłat oraz sposób ustalania ich kwot. Nie są to jednak do końca regulacje, które oczekiwał rynek. Komisja Nadzoru Finansowego w nowych rekomendacjach zobowiązała ubezpieczycieli do utworzenia osobnych komórek zajmujących się zadośćuczynieniami. Mają się one zajmować ustalaniem a następnie wypłacaniem świadczeń dodatkowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że świadczenia dodatkowe, które mają stanowić rekompensatę dla ofiar wypadków komunikacyjnych mogą wynosić olbrzymie sumy, które nie współgrają z samą wysokością składek, które pobiera firma ubezpieczeniowa od klienta. Wprawdzie w najnowszych regulacjach zawarto  rekomendacje co do sposobu obliczania rekompensat jednak nie spełniają one oczekiwać ubezpieczalni.

 

Firmy ubezpieczeniowe będą musiały ustalić schematy działania w zakresie wypłat świadczeń dodatkowych dla poszkodowanego, jak i jego rodziny w tym ustalić samodzielnie, którym osobom się one należą uwzględniając przy więzi łączące te osoby. Komisja Nadzoru Finansowego zadeklarowała również w zapisach rekomendacji, że ubezpieczyciel przy kalkulacji zadośćuczynień powinien stosować się do już stworzonych przez orzecznictwo sądów wymogów. Jeden z punktów w rekomendacji brzmi: „Zakład ubezpieczeń powinien zapobiegać powstawaniu rażących dysproporcji w wysokości wypłacanego przez siebie zadośćuczynienia w podobnych sprawach, uwzględniając orzecznictwo Sądu Najwyższego i utrwalone orzecznictwo sądów powszechnych”. Dodatkowo, firmy ubezpieczeniowe dalej będą mieć problemy z szacowaniem obciążeń wynikających z wypłat świadczeń dodatkowych w przypadku gdy  po ich wypłaty będą zgłaszać się osoby poszkodowane z przed kilku-kilkunastu lat.

 Obniżenie obecnie bardzo wysokich kwot ubezpieczeń oc będzie możliwe tylko w przypadku wprowadzenia regulacji zawierającej jednoznaczny i realny taryfikator mający za zadanie kalkulować wysokość świadczeń dodatkowych oraz całych zadośćuczynień. Dopiero w takim przypadku firmy ubezpieczeniowe będą miały możliwość analizy zadośćuczynień na przestrzeni kolejnych lat a zarazem realnej kalkulacji oferowanych składek. Tylko wtedy Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła w jedyny możliwy sposób zachęcić firmy ubezpieczeniowe do obniżenia składek. Takie rozwiązanie może również chronić samych poszkodowanych przed zaniżaniem proponowanych zadośćuczynień.


 

Pliki cookies